Cookie- og privatlivspolitik

Gyldighed

Denne side er senest opdateret 17. august 2018 og erstatter alle tidligere versioner.
Denne Cookie- og Privatlivspolitik er gældende indtil nye udsendes.

Definitioner

Ved websitet skal forstås hele www.fundraiseren.dk (herefter benævnt Fundraiseren.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af Fundraiseren.dk.

Ved Bruger skal forstås enhver bruger af Fundraiseren.dk, som benytter websitet og/eller kontakter Fundraiseren.dk P/S med henblik på at benytte sig af én eller flere af Fundraiseren.dk P/S’s ydelser eller Services.

Ved Service skal forstås de services, som, til enhver tid, udbydes på Fundraiseren.dk af Fundraiseren.dk P/S.

Generelle vilkår

Disse generelle betingelser for brug er gældende for alle Brugere af Fundraiseren.dk. Betingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Fundraiseren.dk P/S og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Fundraiseren.dk P/S, som administrerer websitet Fundraiseren.dk, og enhver Bruger, der indgår aftale omkring brugen af Fundraiseren.dk, som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

I det omfang der mellem Fundraiseren.dk P/S og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

Fundraiseren.dk P/S
Aabenraavej 59
8600 Silkeborg

CVR-nr. 42 89 06 26
Telefon +45 30 499 655
E-mail info@fundraiseren.dk
Web www.fundraiseren.dk

Generelt om Fundraiseren.dk

Fundraiseren.dk er et website ejet og drevet af Fundraiseren.dk P/S, Aabenraavej 59, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. 42 89 06 26, telefon 30 499 655, e-mail info@fundraiseren.dk. Websitet er udviklet i samarbejde med Fundraiseren.dk P/S.

Fundraiseren.dk P/S står bag forskellige stærke løsninger inden for fundraising i Danmark. Vores ydelser støtter løbende fundraisere, fagspecialister, ildsjæle, projektudviklere m.fl. i deres arbejde med at hente midler hjem fra forskellige private fonde og offentlige puljer. Vores løsninger spænder bredt. Fra hjælp til konkrete projektrelaterede fundraising opgaver til kompetenceudvikling i fundraising målrettet kommuner, ngo’er, frivillige foreninger, organisationer, private virksomheder m.fl.

Alt indhold i Fundraiseren.dk er udarbejdet af Fundraiseren.dk P/S og må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til Fundraiseren.dk’s indhold, kan du kontakte os på info@fundraiseren.dk.

Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Fundraiseren.dk P/S lægger vægt på en høj grad af databeskyttelse i forbindelse med brug af Fundraiseren.dk. Derfor er det af stor betydning for Fundraiseren.dk P/S, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til Fundraiseren.dk, ikke kommer til andres kendskab. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen.

Indsamling af personoplysninger
Fundraiseren.dk P/S indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger ét af vores websites og interagerer med os ved brug af vores Services.

Alle Brugere på Fundraiseren.dk giver ved samtykke til brugen af cookies på Fundraiseren.dk mulighed for indsamling af oplysninger under deres besøg så som Mac- og IP-adresse, typen af enhed og browser brugt under besøget, information omkring en eventuelt henvisning til websitet fra et andet website eller email, GEO-lokation samt information om, hvilke sider og typer af indhold, som Brugeren så under besøget. Der kan ligeledes bruges cookies til personalisering af indhold og nyhedsbreve samt til målretning af markedsføring af Fundraiseren.dk P/S’s Services.

I det tilfælde, hvor Brugeren bliver Kunder hos Fundraiseren.dk P/S, indsamler Fundraiseren.dk P/S desuden information om navn, adresse, email, telefonnummer og eventuelt CVR-nummer på den repræsenterede virksomhed eller organisation. Der bliver også indsamlet statistik om, hvordan Brugeren interagerer med websitet i form af indhold samt muligt samtykke til modtagelse af nyhedsbreve.

Fundraiseren.dk P/S indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den aftalte Service til Brugeren.

Behandling af personoplysninger
Når Fundraiseren.dk P/S udfører konsulentopgaver og andre former for Services, anser vi os for dataansvarlige ifølge Databeskyttelsesforordningen, lige som når vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor Fundraiseren.dk P/S bestemmer formålet med behandlingen.

Fundraiseren.dk P/S indsamler og behandler person- og virksomhedsoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores Kunder. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne bistå Kunden med den aftalte Service, og vi beder vores Kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt i forhold til dette eller disse formål.

I et kundeforhold vil Fundraiseren.dk P/S indsamle almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på Kunder og Virksomheder, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos Kunden. Herudover indhenter vi oplysninger om vores Kunders virksomheder, så som CVR-nummer, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden, herunder levere de aftalte konsulentydelser, fakturere, administrere vores website og nyhedsbreve samt indsamle statistik og data omkring brugen af vores website til rapportering, målrettet markedsføring og forretningsudvikling.

Ved køb af en Service accepterer du som Kunde, at Fundraiseren.dk P/S anvender de afgivne personoplysninger til det forudsatte formål.

Et eksempel på en Service kan eksempelvis være modtagelse af konsulentydelser eller nyhedsbreve, hvor Brugeren ved accept af modtagelse af emails accepterer at modtage nyheder fra Fundraiseren.dk og Fundraiseren.dk P/S. Brugeren kan til enhver tid afmelde de enkelte nyhedsbreve.

På websitet gøres der desuden brug af cookies, hvor vi henviser til vores Cookiepolitik længere nede på siden.

Brugerens rettigheder
Brugeren kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Brugeren, der behandles. Behandlingen har til formål at give Fundraiseren.dk P/S mulighed for at levere den aftalte Service. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Fundraiseren.dk. Personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Fundraiseren.dk P/S anvender de samarbejdspartnere, som vi vurderer, der har den bedste mulighed for at assistere os med at kommunikere med og servicere vores Brugere, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU, som eksempelvis USA. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, der benytter tredjepartscookies på vores websites, som bruges til administration af nyhedsbreve, analyser af brugen af vores websites samt til målrettet markedsføring.

Når Fundraiseren.dk P/S behandler dine personoplysninger ud fra dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du eksempelvis ikke ønsker fortsat at modtage emails med nyheder fra Fundraiseren.dk P/S, kan du let afmelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i de emails, du modtager fra os.

Fundraiseren.dk P/S opbevarer kun personoplysninger om vores Brugere og Kunder, så længe vi har behov for at varetage de aftale Services. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring, hvor minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Du kan til enhver tid kontakte Fundraiseren.dk P/S og få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig af Fundraiseren.dk P/S. Herved kan du også kræve at eventuelt forkerte eller mangelfulde persondetaljer opdateres. Du har også mulighed for at kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, at Fundraiseren.dk P/S begrænser behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan gøre indsigelse mod Fundraiseren.dk P/S’s behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte Fundraiseren.dk P/S via info@fundraiseren.dk. Du kan ligeledes kontakte Fundraiseren.dk P/S, hvis du ønsker at benytte din ret til dataportabilitet.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Fundraiseren.dk P/S har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Fundraiseren.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Fundraiseren.dk P/S fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

Fundraiseren.dk indeholder links til andre websider. Fundraiseren.dk P/S indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Brugeren er alene ansvarlig for materiale som denne måtte uploade, dele eller på anden vis gøre tilgængelighed for offentligheden via websitet.

Fundraiseren.dk P/S fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Fundraiseren.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Fundraiseren.dk P/S’s erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. Fundraiseren.dk’s samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000 pr. kalenderår.

Ændringer af betingelser

Fundraiseren.dk P/S kan ændre Betingelserne for brugen af Fundraiseren.dk samt priser med et skriftligt varsel på mindst 1 måneder. Ændringer af rent begunstigende eller ikke væsentlig karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Fundraiseren.dk P/S (eller Fundraiseren.dk P/S’s licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra Fundraiseren.dk til eget brug.

Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Fundraiseren.dk P/S og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. Instans.

Generelt om Fundraiseren.dk’s Cookiepolitik:

Når du klikker dig ind på Fundraiseren.dk indsamler firmaet bag websitet, Fundraiseren.dk P/S, oplysninger om din adfærd.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari el. lign.), og som gør det muligt at genkende din enhed og indsamle statistik omkring, hvordan du bruger Fundraiseren.dk. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer.

En cookie er en passiv tekstfil, der ikke kan indsamle oplysninger om dig som person, den kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer, og en cookie er fuldstændig anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites, og brugen af cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen.

Hvad bruger vi cookies til?

Første gang du besøger Fundraiseren.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies.
Cookies er med til at fortælle Fundraiseren.dk om dit besøg.

På Fundraiseren.dk anvendes der overordnet to typer af cookies – Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den eller på anden måde afslutter dit besøg. Permanente cookies gemmes på din enhed i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Udløbsdatoen på disse permanente cookies kan dog blive fornyet, hver gang du besøger websitet.

Desuden skelnes der mellem essensielle og ikke-essentielle cookies. Essentielle cookies er nødvendige for, at Fundraiseren.dk kan fungere korrekt under dit besøg, og disse cookies vil ikke blive blokeret, selv om du ikke giver samtykke til brugen af cookies. De ikke-essentielle cookies indsamler information om din brug af websitet, så som at huske dine præferencer og indsamle statistik omkring brugen af websitets funktioner eller for at hjælpe til markedsføring af Fundraiseren.dk på internettet. Hverken de essentielle eller de ikke-essentielle cookies indsamler personoplysninger, der kan identificere dig som person.

Sidst men ikke mindst skelnes der mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af det website, du besøger, i dette tilfælde af Fundraiseren.dk. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer i koden på det website, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer, som Google Analytics, eller kan bruges til at målrette markedsføring på eksempelvis Google og LinkedIn.

Helt konkret bruger Fundraiseren.dk P/S cookies for at fastlægge, hvem der besøger Fundraiseren.dk og til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvor lang tid du besøger websitet, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din enhed har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke sider du ser osv.

Du kan se en fuld oversigt over de cookies, som bruges på Fundraiseren.dk i tabellen nederst på siden.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr enten til udløbet af dit besøg eller i et varieret antal måneder fra sidste gang, du var inde på en af Fundraiseren.dk P/S’s websites. Hver gang du genbesøger websitet, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om, hvordan du kan slette disse cookies.

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du helt eller delvist blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din enhed eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Hvis du vælger ikke at acceptere cookies på din enhed, vil Fundraiseren.dk stadig placere udvalgte cookies, der er nødvendige for at websitet fungerer korrekt. Dog vil der være mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at websitet via brugen af cookies kan huske de valg, du foretager. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil du heller ikke modtager tilpasset markedsføring om Fundraiseren.dk på nettet og ikke bidrage til vores indsamling af statistik omkring brugen af Fundraiseren.dk

Hvis du ikke ønsker at gemme cookies fra Fundraiseren.dk, kan du til enhver tid slette eksisterende cookies på din enhed. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. De følgende links indeholder vejledninger i, hvordan du sletter cookies fra din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Personoplysninger

Da cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen indsamler Fundraiseren.dk P/S derfor persondata, når du besøger Fundraiseren.dk og accepterer brugen af cookies. Oplysningerne bruges til at få større kendskab til dit besøg. Denne brug kan bl.a. omfatte statistik og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart. Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fundraiseren.dk P/S, skal du rette henvendelse til Fundraiseren.dk P/S på info@fundraiseren.dk eller telefon 30 499 655. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Sidst men ikke mindst har du altid retten til at blive glemt, hvor du kan trække dit samtykke omkring opbevaring og behandling af persondata tilbage og bede os slette dig i vores system.