Fundraisingstrategi

Arbejder du med mange projekter eller repræsenterer du en større organisation, så kan det være hensigtsmæssigt at udarbejde en egentlig fundraisingstrategi, hvis formål det er at udstikke retningslinjer og lægge tidsplan og taktik for, hvordan en række aktiviteter og ressourcemuligheder skal føre din organisation til et givet mål. Fundraisingstrategien kan udarbejdes på både projektniveau og organisatorisk niveau. Det er dig, der fastsætter spillereglerne og indholdet i din strategi, og formålet er klart: At skabe effektive arbejdsprocedurer og ensretning i fundraisingarbejdet – fra målbare succeskriterier på fx omfanget af indhentede midler til organisering og forankring af fundraising i egen organisation.

Indhold i en fundraisingstrategi

Fundraisingstrategien kan være et stærkt værktøj, der kan bidrage til at forankre fundraisingen i egen organisation, så den bliver en del af hverdagen. Det er vigtigt, at indholdet opererer på både et taktisk og et strategisk plan, hvis du for alvor vil have succes med fundraising og være et skridt foran dine kombattanter – både i forhold til andre projektansøgere og konkurrerende virksomheder.

Nedenstående punkter kan hjælpe dig med at få sat din fundraising i system og tænkt de vigtige arbejdsprocedurer ind allerede fra begyndelsen:

Baggrund: Du bør begynde med en beskrivelse af baggrunden for organisationens ønske om at udvikle en fundraisingstrategi. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem baggrunden og de muligheder, der ligger i en mere strategisk tilgang til fundraising.

Muligheder og svagheder: Du kan med fordel udarbejde en SWOT-analyse. Den analyserer organisationens interne styrker (strengths) og svagheder (weakness) samt organisationens eksterne muligheder (opportunities) og trusler (threats).

Strategiske valg: Det strategiske valg i en fundraisingstrategi er altafgørende for en organisations succes med fundraising. Det er her, forskellen mellem tilfældig fundraising og fokuseret fundraising ligger. Det handler om, at du finder din egen stil og profilerer din egen identitet og dine styrker. Andre overvejelser kan også være muligheden for at indgå partnerskaber og kortlægning af, hvilke komplementære kompetencer der er behov for i organisationen.

Målsætninger: Du bør lave en overordnet målsætning for arbejdet med fundraising i organisationen. Målsætninger handler som udgangspunkt om de økonomiske målsætninger for udbyttet med fundraising. Disse kan løbe over flere år, og det er ikke ualmindeligt at budgettere med fundraisingnøgletal tre år frem.

Fundraisingmetoder: Her fokuserer du på, hvilke typer projekter du vil arbejde med i organisationen. Du skal også se på, hvilke konkrete fundraisingmetoder, du vil anvende. Begge dele afhænger meget af egne netværk og personlige relationer.

Organisering: Det er ikke det store problem at skrive en fundraisingstrategi ned. Udfordringen ligger i at aktivere den. Det betyder, at du skal finde ud af, hvem der har ansvaret for fundraising på strategisk plan, og hvem der er det udførende led.

Andre artikler